Projekty

1. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy z
przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami,
bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce
i za granicą, głównie na podstawie publikacji wydawanych i sprzedawanych przez
Grupę MAC S.A.
2. Cele szczegółowe:
i) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
ii) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
v) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
vi) propagowanie praw dziecka;
vii) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
viii) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
x) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
xi) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
l) promocja placówki oświatowej;
m) rozwijanie współpracy między nauczycielami;
n) kształcenie na odległość.
3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa.

CELE PROJEKTU
1. Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych
przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych
poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie
potencjału poznawczego dzieci.

2. Cele szczegółowe:
– zachęcanie dzieci do samodzielnego sięgania po literaturę,
– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych,
– wdrażanie do prezentowania przez dzieci właściwych społecznie postaw
oraz zachowań,
– rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci,
– rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci,
– zachęcanie do aktywności poprzez wykonywanie różnorodnych zadań,
– doskonalenie samodzielności przedszkolaków,
– kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i społecznej,
– rozwijanie kreatywności dzieci oraz nauczycieli,
– stwarzanie warunków do umiejętnego rozwiązywania problemów,
– wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych oraz opiekuńczych
– stwarzanie możliwości ogólnego rozwoju dla dzieci i nauczycieli.

OPIS PROJEKTU:

Seria książek „Kicia Kocia” (wydawnictwo Media Rodzina) autorstwa Anity
Głowińskiej opowiada o Kici Koci, jej grupie przyjaciół oraz ich perypetiach.
Projekt wprowadza dzieci w świat bohaterów poszczególnych opowiadań,
prowadząc przedszkolaki po świecie wartości oraz zabawy. Projekt ma za zadanie
ułatwić dzieciom adaptację do warunków przedszkolnych w sposób łagodny i dla
nich przyjemny, zachęcać do samodzielnego sięgania po literaturę dziecięcą,
popularyzować czytelnictwo wśród najmłodszych. Dzięki realizacji
poszczególnych zadań w oparciu o treść wybranej książki, przedszkolaki będą
miały możliwość poczuć się jak bohaterowie opowiadania, przeżyć podobne
przygody, wczuć się w podane sytuacje. Ukazując problemy i przygody Kici Koci,
które są tożsame z tymi, które przeżywają dzieci, możemy jako nauczyciele
oddziaływać na ich sposób postrzegania świata, wdrażać do odpowiednich
zachowań, ukazywać właściwe kierunki działania i myślenia. Seria książek
o przygodach sympatycznej kotki oraz jej paczki przyjaciół świetnie się do tego
nadaje, ponieważ przedstawia świat bliski dziecku, prezentuje niekiedy duże
problemy oraz ich rozwiązania w sposób nieskomplikowany i łatwy do
zrozumienia dla malucha. Projekt jest zachętą do popularyzowania czytelnictwa
wśród dzieci, do podejmowania przez nie różnorodnych aktywności wokół danej
opowieści. Przedszkolaki mają możliwość utożsamiania się z bohaterami
książeczek, dzięki czemu zinternalizowanie pewnych postaw, zachowań oraz
wartości może przyjść im z większą łatwością.
Projekt ma być prosty w formie, dostosowany do wieku dzieci 3- i 4- letnich,
skorelowany z podstawą programową wychowania przedszkolnego, łatwo
dający się wpleść w działania dnia codziennego. Treści książek dobrane są tak,
aby możliwe było zrealizowanie go w ciągu całego roku szkolnego.

„Program Kreatywnego Umuzykalniania. Kreatywność budzi w nas muzyka” jest autorskim programem Muzykącika® i opiera się na całej koncepcji pracy z Muzogramami®. Program ma przybliżać nauczycielom i uczniom muzykę klasyczną, przedstawioną w prosty i przystępny sposób, a także motywować do własnej kreatywności. 

SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU
• Uświadamianie roli edukacji muzycznej w kształceniu najmłodszych dzieci.
• Aktywizowanie środowiska nauczycielskiego.
• Popularyzacja muzyki klasycznej.
• Rozpowszechnianie świadomości na temat wieloaspektowego wpływu muzyki na
rozwój dzieci.
• Wzmacnianie pewności siebie, poczucia kompetencji oraz wiary w swoje możliwości
wśród edukatorów.
• Propagowanie Muzogramów® oraz ich wszechstronnego wpływu na rozwój
i kształcenie dzieci.
• Wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji
muzycznych wychowanków.

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

Miło nam poinformować, że nasze przedszkole otrzymało w roku 2021 dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Jest to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. W ramach Priorytetu 3 Programu wsparcie mogą otrzymać między innymi placówki wychowania przedszkolnego – na zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo.
Nasze przedszkole wzbogaciło się o książki o różnorodnej tematyce dedykowane dzieciom w wieku 3-6 lat a wśród działań promujących czytelnictwo zacieśniamy współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Pilchowicach [Filia w Żernicy], planujemy spotkanie z autorem, a także wiele innych przedsięwzięć.


PROJEKT „NAUKA PRZEZ ZABAWĘ”
Gmina Pilchowice od 1 września br. realizuje nowy projekt współfinansowany przez Unię Europejską pt. „NAUKA PRZEZ ZABAWĘ”. Projekt polega na utworzeniu jednego nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci w Przedszkolu Publicznym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy. W ramach projektu oddział został doposażony w pomoce dydaktyczne, zabawki i wyposażenie.
• Całkowita wartość projektu: 333 121,28 zł
• Kwota dofinansowania z UE: 283 153,08 zł
• Wkład własny Gminy Pilchowice: 49 968,20 zł
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny
Projekt realizowany będzie do 30 września 2021 roku.


PROJEKT „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy” powstał w oparciu o aktualną Podstawę
Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020 / 2021: wychowanie do
wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Jego celem jest tworzenie
sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu
do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca,
śpiewu, teatru, plastyki. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i
instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami,
sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest
rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań
wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
Cele szczegółowe projektu:
– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno
– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką
– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm
– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych
– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i
historią w sposób dostępny dziecku
– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie
-współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.


CODE WEEK – Europejski Tydzień Kodowania

To świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, prostą grafiką komputerową, czy robotyką. W tym roku nasze 6-cio latki wzięły czynny udział w tym projekcie.


CZYSTE POWIETRZE W NASZYM PRZEDSZKOLU

Nasze „Rybki” wzięły udział w konkursie ogłoszonym przez Fundację Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdobywając dla przedszkola kolejny oczyszczacz powietrza.AKCJA INFORMACYJNO – EDUKACYJNA pt. „WIRUSOOCHRONA”
Od dnia 15 lutego w przedszkolach na terenie woj. śląskiego rozpoczęła się akcja zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pn. „Wirusoochrona”.
Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów. W trakcie zajęć dzieci będą mogły pogłębić wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy.PROJEKT „KLUB ZDROWEGO – PRZEDSZKOLAKA”.
Głównym celem projektu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych.
Działania kierowane są do przedszkolaków i mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci
z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.


Certyfikaty

CODE WEEK 2021


"Z kulturą mi do twarzy"

Skip to content